O KONKURSIE

Wyniki konkursu

GRAND PRIX – James Carter, fot. Rafał Nowak

II NAGRODA – Michał Urbaniak, fot. Adam Krause

III NAGRODA – Ron Carter, fot. Jarek Rerych

NAGRODA SPECJALNA za fotografię analogową – Kuba Jankowiak, fot. Ela Korsak 

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze zdjęcie wykonane podczas Festiwalu Jazz nad Odrą – Mimi Jones, fot. Marcin Maziej

Idea konkursu

Organizatorem MK JAZZ FOTO jest Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą przy współpracy z magazynem Jazz Forum oraz Strefą Kultury Wrocław. Kuratorem konkursu i wystawy jest znany wrocławski jazzograf Lech Basel, laureat JJA Jazz Awards – prestiżowego plebiscytu amerykańskich dziennikarzy z Jazz Journalists Association.

Fot. Lech Basel

Naszą ideą jest uczczenie pamięci artysty, pasjonata jazzu i przyjaciela – Marka Karewicza.

Temat prac

Przedmiotem konkursu jest fotografia jazzowa; zdjęcia wykonane techniką dowolną (również kolaże), po 2000 roku, dotychczas nigdzie nienagrodzone. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Dla kogo?

Dla wszystkich obywateli RP, bez względu na miejsce zamieszkania. Udział mogą wziąć zarówno zawodowi fotograficy, jak i amatorzy.

Finał

Ogłoszenie i uhonorowanie laureatów nastąpi w czasie 55. Festiwalu Jazz nad Odrą (26-30.04.2019), na koncercie poświęconym Markowi Karewiczowi. 33 wyróżnione fotografie uświetnią przestrzenie festiwalowe na dedykowanej MK JAZZ FOTO wystawie, a najlepsze z najlepszych zostaną opublikowane na łamach Jazz Forum. Przewidujemy ekspozycję nagrodzonych prac również na innych jazzowych festiwalach.

Zgłoszenia

Na zgłoszenia czekamy do 31.01.2019 roku do 23:59.

REGULAMIN

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA JAZZ NAD ODRĄ z siedzibą we Wrocławiu, przy współpracy ze STREFĄ KULTURY WROCŁAW (organizatorem Festiwalu Jazz nad Odrą) oraz Redakcją JAZZ FORUM.

 

 • Szef konkursu: Grzegorz Mieczkowski
 • Kurator konkursu i wystawy: Lech Basel

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce jazzowej.
 2. Konkurs jest otwarty dla fotografów zawodowych i amatorów, posiadających obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Na pierwszą edycję konkursu każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia o wspomnianej tematyce, wykonane po roku 2000, nienagrodzone dotychczas w żadnym innym konkursie fotograficznym.
 4. Uczestnik musi być autorem przesłanego zdjęcia.
 5. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (cyfrowa, analogowa, kolaż) z wykorzystaniem wszelkich metod postprodukcji.
 6. Przesłany plik musi spełniać następujące warunki:

– dłuższy bok zdjęcia nie może być dłuższy niż 1200 px

– wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB

– przesyłane zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków rozpoznania typu: logo autora, jego podpis, znak wodny itp.

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pliku zdjęciowego oraz formularza zgłoszeniowego na wskazany przez organizatorów adres: konkurs@mkjazzfoto.pl
 2. Czynność ta jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki regulaminu konkursu
 3. Formularz zgłoszeniowy zawierać musi następujące dane:

– imię i nazwisko autora fotografii

– dane kontaktowe: adres mailowy, korespondencyjny oraz numer telefonu

– miejsce i datę wykonania zdjęcia

– imię i nazwisko przedstawianego muzyka lub nazwę zespołu

– nazwę wydarzenia (koncertu, festiwalu), jeśli są tematem zdjęcia

– opis technik wykonania fotografii/zastosowanych metod postprodukcji

 1. Zdjęcia nie spełniające warunków zostaną odrzucone.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania materiałów zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych Organizatorów i wykorzystywania ich w celu popularyzacji Konkursu.
 3. Organizatorzy konkursu zobowiązują się nie powierzać oryginałów zdjęć ani danych osobowych ich autorów podmiotom trzecim oraz używać ich wyłącznie dla celów organizacji i promocji konkursu.
 4. Autorom konkursowych zdjęć przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do swoich prac.

§3. JURY, TERMINY oraz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31.01.2019 r.
 2. Termin oceniania prac przez jury: 28.02.2019 r.
 3. Spośród przesłanych prac powołane przez Organizatora Jury wybierze 33 najlepsze jego zdaniem zdjęcia, które pokazane zostaną na wystawie podczas 55. Festiwalu Jazz nad Odrą 2019.
 4. Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do Jury, którego decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.
 5. Wyłonieni przez  JURY autorzy 33 prac zostaną przez Organizatora powiadomieni indywidualnie w ciągu 10 dni po zakwalifikowaniu.
 6. Protokół z przebiegu wyłonienia będzie do wglądu na stronie Konkursu i w siedzibie Organizatora od dnia 05.03.2019 r.
 7. Autorzy wyróżnionych 33 fotografii zobowiązani będą do przesłania plików umożliwiających bezproblemowe wydrukowanie fotografii o wielkości minimum 60 cm po dłuższym boku oraz dołączenia do nich swojej krótkiej biografii i zdjęcia przedstawiającego ich osobę, najpóźniej do dnia 20.03.2019 r.
 8. Wydrukowane zdjęcia stanowią własność Organizatorów Konkursu i będą mogły być eksponowane na wystawie podczas festiwalu Jazz nad Odrą, a także podczas innych imprez wybranych przez organizatorów.
 9. Za w/w ekspozycje  w ramach wystaw pokonkursowych autorom zdjęć nie przysługuje honorarium.
 10. Każde zdjęcie stanowiące element wystawy będzie podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
 11. Wykorzystanie zdjęć do innych celów niż ekspozycja konkursowa i wystawy pokonkursowe podlega przepisom o prawie autorskim.

§ 4. NAGRODY

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas 55. Festiwalu JAZZ NAD ODRĄ (26-30.04.2018) na koncercie specjalnym, dedykowanym Markowi Karewiczowi.
 2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe

– 1 miejsce: GRAND PRIX oraz statuetka Marka Karewicza

– Nagrody za 2 i 3 miejsce

– Nagroda specjalna za fotografię analogową

– Nagroda specjalna za najlepsze zdjęcie wykonane podczas Festiwalu Jazz nad Odrą.

 1. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu papierowym i internetowym magazynu JAZZ FORUM wraz z sylwetką laureata Grand PRIX.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz bezpłatną foto akredytację na 55. Festiwalu Jazz nad Odrą (organizatorzy nie pokrywają akredytowanym kosztów przyjazdu i pobytu podczas festiwalu).
 3. Wysokość nagród zostanie podana w terminie późniejszym.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.), o ile wartość konkretnej nagrody niniejszego Konkursu przewyższa kwotę 2000,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem podatkowym wynikającym z w/w ustawy, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem nagrody. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą z siedzibą we Wrocławiu Wybrzeże Pasteura 16/7 wpisana do KRS pod numerem 0000069995. Dane te będą przetwarzane w w/w siedzibie administratora.
 4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mkjazzfoto.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 536 279 509 (Lech Basel), 601 777 508 (Grzegorz Mieczkowski) lub wysyłając pytanie na adres konkurs@mkjazzfoto.pl
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.